Zaznacz stronę

Polityka prywatności

 

Polityka prywatności na stronie www.cloudprinting.pl

 1. Podstawy

1.1.  Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności zawartej na stronie internetowej pod adresem www.cloudprinting.pl, której administratorem jest Cloud Printing Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie, 31-144, Ul. Biskupia 12/9 (Cloud Printing).

1.2. Celem Polityki jest określenie zasad, sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od użytkowników strony internetowej, a także zawiera informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do udostępnionych przez nich danych osobowych.

1.2 Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając nam jakichkolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.

1.3. Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając niniejszą stronę (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie), użytkownik przechodzi w obszar, gdzie nie obowiązuje niniejsza polityka prywatności. Cloud Printing nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityk prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.

2. Zasady ochrony danych osobowych

Cloud Printing jest administratorem danych osobowych podawanych przez użytkowników na stronach obsługiwanych przez Cloud Printing. Cloud Printing dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.

 3. Cel przetwarzania danych osobowych

3.1 Każda osoba przekazująca Cloud Printing dane osobowe za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronie internetowej jest informowana o konkretnym celu w jakim dane
te są przetwarzane oraz podstawie prawnej przetwarzania.

3.2. Cloud Printing wykorzystuje dane osobowe wyłącznie we wskazanych celach, a w szczególności:

a. w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych, dane osobowe będą wykorzystane w celu przedstawienia informacji o produktach i usługach Cloud Printing. Podanie danych jak i wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi otrzymywanie informacji marketingowych.

b. w przypadku wyrażenia zgody na kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego
w celu kontaktu przedstawiciela Cloud Printing w związku produktami lub usługami Cloud Printing.

c. w przypadku korzystania z usług świadczonych przez Cloud Printing.

3.4. Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane
do czasu jej cofnięcia lub ustania celu dla jakiego dane zostały zgromadzone. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie dłużej jednak niż do upływu terminu w którym Cloud Printing może dochodzić roszczeń związanych z zawartą umową, chyba, że z ustawy o rachunkowości wynika okres dłuższy.

4. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

4.1 Cloud Printing zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

4.2 Cloud Printing dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

 • zgodne z prawem, rzetelne i przejrzyste,

 • zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach oraz nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których
  są przetwarzane;

 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów, w których dane te są przetwarzane;

 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych;

 • z zachowaniem zapewnienia realizacji praw osób, których dane dotyczą;

 • nie transferowane bez odpowiedniej ochrony do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowych.

5. Pozyskiwanie danych

5.1 Gromadząc jakiekolwiek dane osobowe Cloud Printing zapisuje skąd po raz pierwszy zostały
one pozyskane.

5.2 Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:

 • formularze wypełniane online – informacje gromadzone są dzięki rozmaitym formularzom dostępnym na stronie internetowej, służącym do celów kontaktowych, zgłoszenia pytań, wyrażenia uwag;

 • kontakt bez pośrednictwa sieci – na stronach internetowych Cloud Printing znajdują się różne numery telefonów i faksów oraz adresy email, pod którymi można się z nami kontaktować;

 • dane o ruchu oraz statystyki dotyczące częstotliwości odwiedzin na stronach Cloud Printing – prowadzony jest rejestr informacji na temat danych o ruchu, które są automatycznie rejestrowane przez nasz serwer, takich jak adres IP użytkownika, URL odwiedzane przed wizytą na naszej stronie, URL odwiedzane po wizycie na naszej stronie oraz odwiedzane strony. Gromadzone są również statystyki na temat ilości wejść na stronę oraz odsłon strony. Cloud Printing nie jest w stanie bezpośrednio określić tożsamości użytkownika na podstawie danych
  o ruchu oraz statystyk dotyczących korzystania ze strony.

 • podczas korzystania z zasobów stron internetowych zarządzanych przez Cloud Printing – gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików takich jak „cookies”. Cookies – małe pliki tekstowe przenoszone ze strony internetowej i przechowywane
  na twardym dysku komputera użytkownika używane dla dostosowania treści i usług
  do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań użytkowników serwisu Cloud Printing. Pozwalają one stronie „zapamiętać”, kim jesteś. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania ze strony Cloud Printing. Szczegóły dotyczące użytkowania plików cookies określone zostały w „Polityce plików cookies”.

6. Prawa użytkownika

6.1 Cloud Printing respektuje przysługujące każdej osobie uprawnienia związane z przetwarzaniem
jej danych osobowych. W szczególności każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

a) uzyskania informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych,

b) prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia i zmiany,

c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

e) prawo do przenoszenia danych,

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w usprawiedliwionych celach Cloud Printing
jako administratora danych, w tym marketingu bezpośredniego jego produktów i usług oraz profilowania, a także prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie
na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

6.2. Cloud Printing zastrzega, że w przypadku braku możliwości bezwzględnej identyfikacji osoby,
na przykład w związku z zakresem podanych przez nią danych, może odmówić podjęcia działań
na żądanie osoby, której dane dotyczą informując o tym tą osobę, chyba że osoba ta dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.

6.3. Cloud Printing informuje, że nie ma obowiązku usunięcia danych („prawa do bycia zapomnianym”)
w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do:

a) korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,

b) wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa polskiego,
lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,

c) celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych,

d) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.5. W razie wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania w celach marketingowych, profilowania lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych, sprzeciw jest uwzględniany. Administrator danych może jednak pozostawić w zbiorze dane identyfikujące osobę fizyczną wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.

6.6. Użytkownik może skorzystać z prawa do informacji i dostępu do danych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, udzielić koniecznych informacji.

7. Zakres udostępniania danych o użytkownikach

Cloud Printing oświadcza, że nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, albo też na żądanie uprawnionych na podstawie ustawy organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych
z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Cloud Printing.

8. Zmiany dotyczące polityki prywatności

Na zmiany w polityce ochrony prywatności Cloud Printing mogą mieć wpływ zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich zmianach klienci i użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronach Cloud Printing. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

9. Prawo do skargi

W każdym przypadku uznania, że jej prawa wynikające z przepisów prawa i niniejszej polityki prywatności są naruszane osobie fizycznej przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Polityka Prywatności – Pliki COOKIES (Ciasteczka);

Niniejszy dokument dotyczy wyłącznie przeglądania zawartości strony internetowej www.cloudprinting.pl
Serwis prowadzony pod adresem www.cloudprinting.pl administrowany jest przez Cloud Printing
Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, 31-144 ul. Biskupia 12/9 (Cloud Printing), dba o ochronę prywatności Użytkowników, a zbierane informacje za pomocą plików Cookies, służą do pomocy
w administrowaniu Serwisu.

Czym są Pliki Cookies

Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Serwisu, które przechowywane są na urządzeniu ostatecznym (np. komputerze) Użytkownika. Pliki Cookies, którymi posługuje się www.cloudprinting.pl nie służą do zbierania danych osobowych Użytkowników. Użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji o stosowaniu Plików Cookies na swoim Urządzeniu.
Serwis informuje, że ruch na stronie jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie korzystania i popularności Serwisu. Korzystając ze stron Serwisu, Użytkownik zgadza się na analizowanie jego danych przez Google Analytics w opisanych w tym punkcie celu.

Rodzaje i cel korzystania przez www.cloudprinting.pl Plików Cookies
SESYJNE: przechowywane tymczasowo i usuwane automatycznie po upływie pewnego czasu
lub po wyłączeniu strony lub przeglądarki internetowej.
Cel: m.in. polepszenie nawigacji na stronie.
STAŁE: pozostają na urządzeniu przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika na jego Urządzeniu końcowym.
Cel: przechowywanie informacji o tym czy Użytkownik jest nowy, czy powracający oraz czy korzystał ze Serwisu za pośrednictwem Partnera.
ZEWNĘTRZNE:  pliki cookies od serwisów partnerskich: np. facebook, google, google analytics.
Cel: prowadzenie statystyk.

Jak włączyć/wyłączyć Pliki Cookies?
Użytkownik w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień przeglądarki, jednakże każda przeglądarka ma swój sposób zmiany ustawień i tak np. używając przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 8.0 należy: 1) Wybrać z menu „Narzędzia”, a następnie „Opcje internetowe”; 2) Przejść do zakładki „Prywatność”; 3) Użyć suwaka w celu ustawienia preferencji.”
Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania Plików Cookies
na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Serwis informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na jego funkcjonalność.

Jakie dane są przetwarzane
www.cloudprinting.pl przetwarza dane podane dobrowolnie przez Użytkownika w celu otrzymywania aktualności związanych z działalnością Serwisu.
Serwis zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych i nie odstępowania ich osobom trzecim.
Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ma możliwość zgłoszenia żądania usunięcia bądź poprawienia danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

Przekierowanie do innych stron.
Serwis www.cloudprinting.pl zawiera odnośniki do innych stron WWW. Użytkownik każdorazowo wchodząc na nową stronę WWW powinien zapoznać się z zawartą na niej Polityką Prywatności. Serwis www.cloudprinting.pl nie ponosi odpowiedzialności za Politykę Prywatności – Pliki Cookies obowiązujące na tych stronach.

Zmiany.
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności – plików Cookies, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.